Kannada Common Names [O]

Sl No.

Kannada

Botanical Name

1.

Onti betha

Calamus prasinus.