Kannada Comman Name [L]

Sl No.

Kannada

Botanical Name

1.

Lavanga pathre

Cinnamomum verum. 

2.

Lavanga patre

Cinnamomum malabatrum. 

3.

Lavanga yele

Cinnamomum malabatrum.