Biological Park

Animal Adoption in Pilikula Biological Park

You can adopt an animal for a specific period of time by paying its maintenance expenses. This amount will be used for the upkeep of the adopted animal, like the expense of food, medicine and general maintenance.

You can enjoy certain privileges: Sign board of donors Name will be displayed near the adopted animal enclosure. Free entry pass to the park will be issued to the donors family.

S. No.

Animal Name

Scientific Name

 Amount per Annum (Rs.)

Mammals

1

Tiger Bengal/ ಹುಲಿ

Panthera tigris tigris

4,50,000.00

2

Elephant Indian/ ಆನೆ

Elephas maximus

4,00,000.00

3

Lion /¹AºÀ

Panthera leo

4

Leopard/ Panther/ ಚಿರತೆ

Panthera pardus

2,50,000.00

5

Bear Sloth/PÀgÀr

Ursus ursinus

1,00,000.00

6

Pig Wild/PÁqÀÄ ºÀA¢

Sus scrofa

30,000.00

7

Porcupine Indian/ªÀÄļÀÄî ºÀA¢

Hystrix indica

25,000.00

8

Jackal/UÀļÉî £Àj

Canis aureus

20,000.00

9

Deer Spotted/fAPÉ

Axis axis

15,000.00

10

Black Buck/PÀȵÀÚ ªÀÄÈUÀ

Antilope cervicapra

11

Cat Jungle/PÁqÀÄ ¨ÉPÀÄÌ

Felis chaus

12

Cat Leopard/agÀvÉ ¨ÉPÀÄÌ

Prionailurus bengalensis

13

Civet Common Palm/ªÀÄgÀ ¨ÉPÀÄÌ

Paradoxurus hermaphroditus

14

Civet Indian Small/¥ÀÅ£ÀÄPÀÄ ¨ÉPÀÄÌ

Viverricula indica

15

Langur Common/ªÀÄÄdÄÓ

Semnopithecus entellus

16

Squirrel Giant Malabar/PÉAZÀ½®Ä

Ratufa indica

17

Deer Sambar/PÀqÀªÉ

Cervus unicolor

14,000.00

18

Deer Barking/PÁqÀÄ PÀÄj

Muntiacus muntjak

12,000.00

19

Deer Mouse/§jAPÀ

Moschiola indica

20

Macaque Bonnet/ ಕೋತಿ

Macaca radiata

10,000.00

21

Macaque Rhesus/jøÀ¸ï PÉÆÃw

Macaca mulatta

22

Mongoose Indian Grey ಮುಂಗುಸಿ

Herpestes edwardsi

5,000.00

23

Mongoose Ruddy/ ಮಿರುಗೆಂಪಿನ ಮುಂಗುಸಿ

Herpestes smithii

Birds

24

Macaw Blue and Gold/

Ara ararauna

35,000.00

25

Pheasant Lady Amherst/

Chrysolophus amherstiae

20,000.00

26

Pheasant Red Golden/

Chrysolophus pictus

27

Pheasant Ring Necked/

Phasianus colchicus

28

Pheasant Silver/

Lophura nycthemera

29

Pheasant Yellow Golden/

Chrysolophus pictus

30

Emu/JªÀÄÄ

Dromaius novaehollandiae

18,000.00

31

Pelican Spot Billed/Grey/ºÉeÁÓ¯Éð

Pelicanus phillippenis

15,000.00

32

Conure Sun/

Aratinga solstitialis

 

 

12,000.00

33

Duck Muscovy/

Cairina moschata

34

Fowl Guneia/

Numida meleagris

35

Eagle White Bellied Sea/ಕಡಲ ಹದ್ದು

Haliaeetus leucogaster

 

 

10,000.00

36

Fowl Jungle Grey/ ಕಾಡಿನ ಕೋಳಿ

Gallus sonneratii

37

Fowl Red Jungle/ ಕಾಡಿನ ಕೆಂಪು ಕೋಳಿ

Gallus gallus

38

Ibis White/ ಬಿಳಿ ಕೊಕ್ಕರೆ

Threskiornis melanocephala

39

Stork Painted/ ಬಣ್ಣದ ಕೊಕ್ಕರೆ

Mycteria leucocephala

40

Goose/ ¨ÁvÀÄ PÉƽ

Anser anser

8,000.00

41

Heron Purple/Pɤßð §PÀ

Ardea purpurea

42

Kite Pariah/Black/ VqÀÄUÀ

Milvus migrans

43

Fowl Red Spur/ Qgï PÉÆý

Galloperdix spadicea

44

Kite Brahminy/ VqÀÄUÀ

Haliastur indus

45

Peafowl/ £À«®Ä

Pavo cristatus

46

Owl Fish/ UÀƨÉ

Bubo zeylonsis

6,000.00

47

Teal Lesser Whistling/

Dendrocygna javanica

5,000.00

48

Waterhen White Breasted/

Amaurornis phoenicurus

49

Cockatiel/

Nymphicus hollandicus

50

Owl Barn/PÀtd UÀƨÉ

Tyto alba

51

Parakeet Rose Ringed/UÀįÁ© PÉÆgÀ½£À V½

Psittacula krameri

4,000.00

52

Koel/PÉÆV¯É

Eudynamys scolopaceus

53

Pigeon Blue Rock/¥ÁjªÁ¼À

Columba livia

3,000.00

54

Owl Scoups/alÄÖ UÀƨÉ

Otus scops

55

Budgerigar/

Melopsittacus undulatus

2,000.00

Reptiles

56

Caiman Spectacled/PÉʪÀÉ£ï ªÉƸÀ¼É

Caiman crocodilus

 

25,000.00

57

Crocodile African Dwarf/

Orsterlaemess tetraspis

58

Crocodile Gharial/UÁjAiÀÄ¯ï ªÉƸÀ¼É

Gavialis gangeticus

59

Crocodile Marsh/ªÉƸÀ¼É

Crocodylus palustris

60

Crocodile Nile/£ÉÊ¯ï ªÉƸÀ¼É

Crocodylus niloticus

61

Crocodile Siamensis/¸ÀAiÀÄ«Ä¸ï ªÀƸÀ¼É

Crocodylus siamensis

62

Cobra King/PÁ½AUÀ ¸À¥Àð

Ophiophagus hannah

20,000.00

63

Cobra Indian/£ÁUÀgÀ ºÁªÀÅ

Naja naja

10,000.00

64

Monitor Lizard/GqÀ

Varanus bengalensis

65

Python Indian Rock/ºÉ¨ÁâªÀÅ

Python molurus molurus

66

Python Reticulated/gÉnPÀįÉÃmÉØ ºÉ¨ÁâªÀÅ

Python reticulatus

67

Boa Common Sand/ªÀÄgÀ¼ÀÄ ºÁªÀÅ

Gongylophis conicus

5,000.00

 

68

Boa Red Sand/PÉA¥ÀÅ ªÀÄgÀ¼ÀĺÁªÀÅ

Eryx johnii

69

Boa Whitaker's/«nÃPÀ¸ïð ªÀÄgÀ¼ÀÄ ºÁªÀÅ

Eryx whitakeri

70

Krait Common Indian/PÀlÄÖºÁªÀÅ

Bungarus caeruleus

71

Racer Banded/¥ÀmÉÖ ²ÃWÀæUÁ«Ä ºÁªÀÅ

Argyrogena fasciolata

72

Snake Bronzeback Tree/ªÀÄgÀ ºÁªÀÅ

Dendrelaphis tristis

73

Snake Ceylon Cat/¨ÉPÀÄÌPÀtÂÚ£À ºÁªÀÅ

Boiga ceylonensis

74

Snake Common Wolf/vÉÆüÀ ºÁªÀÅ

Lycodon aulicus

75

Snake Green Vine/ºÀ¹gÀĺÁªÀÅ

Ahaetulla nasuta

76

Snake Keelback Checkered/¤ÃgÀĺÁªÀÅ

Xenochrophis piscator

77

Snake Keelback Striped/¥ÀUÉîºÁªÀÅ

Amphiesma stolatum

78

Snake Montane Trinket/D¨sÀgÀt ºÁªÀÅ

Coelognathus helena monticollaris

79

Snake Rat/PÉÃgɺÁªÀÅ

Ptyas mucosus

80

Viper Hump Nosed Pit/UÀĽªÀÄAqÀ®

Hypnale hypnale

81

Viper Malabar Pit/ªÀÄ®¨Ágï UÀĽªÀÄAqÀ®

Trimeresurus malabaricus

82

Viper Russells/PÀ£Àßr ºÁªÀÅ

Vipera rusellii

83

Terrapin Red Eared/DªÉÄ

Trachemys scripta

2,000.00

84

Turtle Giant Soft shell/¥ÀÇ¥Á¯É

Pelochelys cantorii

85

Turtle Indian Black/PÀ¥ÀÄà DªÉÄ

Melanochelys trijuga

86

Turtle Indian Soft-Shelled/©½ DªÉÄ

Lissemys punctata punctata

87

Tortoise Indian Star/£ÀPÀëvÀæ DªÉÄ

Geochelone elegans

1,000.00


                                                                                                                                                                            Director
                                                                                                                                                                  Pilikula Biological Park
                                                                                                                                                                           Mangalore

For More Information Visit www.pilikulazoo.com